Untitled

Reagentto get 50 ng/uLto get 5 ng/uLto get 0.25 ng/uL
nuclease-free water
38
45
95
control RNA
2
5 uL diluted Control RNA at 50 ng/uL
5 uL diluted Control RNA at 5 ng/uL